>>> Szczęście to jest to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na szukanie go warto poświęcić życie. <<<
MATURA - informacje organizacyjne
Wpisany przez MM   
niedziela, 07 czerwca 2020 11:03

Drodzy Maturzyści,

w ramach przypomnienia, przekazuję informacje dotyczące organizacji matury:

 

1. Proszę zabrać: dowód osobisty, długopisy z czarnym wkładem, wodę niegazowaną, dodatkowo - dozwolone przybory na poszczególne egzaminy.

2. Na teren szkoły nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych (np. smartwatchy).

3. Czekając na wejście (dziedziniec szkoły) oraz na terenie szkoły należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę i zachować odpowiednią, bezpieczną odległość od innych.

4. Należy punktualnie stawić się przed odpowiednim wejściem do szkoły, zgodnie z wcześniej przesłanym harmonogramem. Proszę nie przychodzić przed czasem.

5. Przy wchodzeniu do szkoły proszę przestrzegać wytycznych, przekazywanych przez nauczycieli dyżurujących.

6. Osoby chore lub przebywające na kwarantannie nie mogą przystąpić do egzaminu i muszą niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze szkołą.

7. Przy wchodzeniu do sali egzaminacyjnej proszę postępować zgonie z informacjami przekazywanymi przez nauczycieli z zespołu nadzorującego.

8. Po zakończeniu egzaminu proszę o niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły. Osoby przystępujące w jednym dniu do dwóch egzaminów, mogą między egzaminami poczekać w Azylu - zachowując bezpieczną odległość od innych; należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.

9. Pomimo, że podczas pisania egzaminu zdający mogą ściągnąć maseczkę, dla bezpieczeństwa, zalecam pozostać w założonej.

10. Można przystępować do egzaminów w rękawiczkach jednorazowych.


Bardzo proszę o punktualność i przestrzeganie wszystkich zasad - dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

 

Życzymy Wam połamania piór (długopisów - czarnych).

Dacie radę!

Bo kto, jeśli nie Wy!

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Maciej Malinowski

 
Wykaz sal i wytyczne oraz harmonogram wejścia na maturę.
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 01 czerwca 2020 08:35

Prosimy wszystkich maturzystów o dokładne zapoznanie się z wytycznymi oraz harmonogramem wejścia do szkoły podczas egzaminów. 

 

Aktualizacja linku

Link: >>>> Wytyczne i harmonogram wejść <<<<

 

Wykaz sal został przesłany przez dziennik elektroniczny. Absolwentów z ubiegłych lat prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły.

 

 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS MATURY
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 25 maja 2020 15:49

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH

- sesja czerwcowa 2020 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Raciborzu, opracowane na podstawie wytycznych MEN i CKE, w związku

z pandemią COVID 19

 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, plecaków, toreb, itp.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający, jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Zgłoszenie powinno być poparte zaświadczeniem lekarskim.
 • Zdający powinni unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 • W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, przy stanowisku ze słownikiem będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Przed skorzystaniem ze słownika należy zdezynfekować ręce.
 • Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały
  ich otwierać. Wyjątek stanowią:
 • egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD
 • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
  z własnego długopisu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły), który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
  od innych osób.
 • Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie musi poinformować dyrektora szkoły oraz dostarczyć do 29 maja 2020 r. zaświadczenie, potwierdzające taką chorobę lub schorzenie. Jeżeli zdający nie poinformuje dyrektora szkoły i nie dostarczy zaświadczenia ww. objawy potraktowane będą jako niepokojące i zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Jeśli objawy pojawią się w trakcie egzaminu, zdający zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i poddany procedurom zgodnym z wytycznymi GIS i OKE.
 • Zdający powinni unikać tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Należy zachować odległość ok. 2 m.
 • W zależności od  miejsca (sala) przystąpienia do egzaminu, będą wyznaczone odpowiednie miejsca, w których zdający będą mogli pozostawić swoje rzeczy na czas egzaminu. Informacja będzie przekazana w odpowiednim czasie.
 • W zależności od  miejsca (sala) przystąpienia do egzaminu, będą wyznaczone odpowiednie dla zdających wejścia na teren szkoły. Określony zostanie również czas wchodzenia do budynku. Informacja będzie przekazana w odpowiednim czasie.
 • Zdając, przebywający na kwarantannie w okresie maturalnym powinien poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły. Osoby te nie mogą przystąpić do egzaminów. Po zakończeniu kwarantanny mogą przystąpić do matury w terminie dodatkowym.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie - aktualizacja wytycznych zostanie niezwłocznie przesłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz umieszczone na stronie szkoły.

 

Wszelkie dodatkowe informację można uzyskać kontaktując się ze szkołą.

Maciej Malinowski

Wicedyrektor II LO w Raciborzu

 
Wyniki konkursu z języka hiszpańskiego
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 25 maja 2020 15:33

W dniu 22 maja 2020 odbył się w naszej szkole konkurs hiszpańskiego online dla uczniów klas pierwszych. Wzięło w nim udział 40 uczniów.

Więcej…
 
Zasady egzaminu maturalnego
Wpisany przez MM   
środa, 20 maja 2020 10:22


Drodzy Absolwenci - Maturzyści,


bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami egzaminu maturalnego, opracowanymi przez MEN i CKE.

W najbliższym czasie prześlemy Wam dokładne zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego, które będą obowiązywać w naszej szkole oraz nowy przydział sal na poszczególne egzaminy.

 

Egzamin maturalny pisemny

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.

 

W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

 

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych
do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają
oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.


Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.


Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.


Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

 

 

Pozdrawiam  i życzę zdrowia

Maciej Malinowski

Wicedyrektor Szkoły

 
Nowe terminy rekrutacji
Wpisany przez MM   
środa, 20 maja 2020 09:00


PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYMI TERMINAMI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

>>>TERMINY<<< 
Akcja krwiodawstwa
Wpisany przez MM   
czwartek, 14 maja 2020 20:34

Kochani Uczniowie i Absolwenci

Z pewnością doskonale pamiętacie, że nasza szkoła od lat prowadzi współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Wielu z Was poznało raciborska stację krwiodawstwa podczas wycieczek dydaktycznych w ramach lekcji biologii, inni zetknęli się z jej pracownikami w czasie organizowanych w szkole Akcji Honorowego Krwiodawstwa, z których ostatnia miała miejsce 2 grudnia 2019r. Jeszcze inni sami odwiedzają raciborskie centrum jako honorowi krwiodawcy.

Więcej…
 
Korekta planu lekcji
Wpisany przez MM   
niedziela, 26 kwietnia 2020 15:21

Prosimy o zapoznanie się z korektą planu lekcji od 27 kwietnia br. Nowy plan dostępny w dzienniku elektronicznym.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 21

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 227. miejscu
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2020

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

drugieloraciborz@poczta.onet.pl

sekretariat@2loraciborz.pl

Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©