>>> Każda teoria może być zakwestionowana i podana w wątpliwość. <<<
Regulamin Rekrutacji - czteroletnie liceum
Wpisany przez MaR   
czwartek, 28 lutego 2019 00:00
REGULAMIN NABORU UCZNIÓW - 
ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
DO KLAS PIERWSZYCH
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W RACIBORZU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Regulamin opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
 • Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.24.2018  z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.
 • Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniającej decyzję Nr OA-OR.110.1.24.2018  z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

 

 1. Postanowienia ogólne:
  1. O przyjęcie do klasy pierwsze czteroletniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
  2. Naboru kandydatów do klas pierwszych dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora Szkoły.
  3. Komisja dokonuje naboru na podstawie dokumentacji, którą kandydaci składają w szkole, w tym:
   1. wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej (od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.),
   2. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej (od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.) o:
    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
   3. potwierdzenie przez rodzica kandydata (od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.) woli uczęszczania do II LO poprzez dostarczenie następujących dokumentów w oryginale, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły:
    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
    • oświadczenie o wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
    • ankieta na temat wyboru języków obcych.
   4. po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klas pierwszych pozostałe dokumenty, w tym:
    • wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia),
    • jedna aktualna fotografia (format legitymacyjny),
    • karta zdrowia, którą należy dostarczyć we wrześniu.
  4. Podstawę postępowania Komisji Rekrutacyjnej stanowią:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału,
   3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 
   4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
    • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
   5. dokumentacja problemów zdrowotnych ucznia wydana przez uprawnione instytucje.
  5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  7. Wszystkie kryteria, o których mowa w pkt. 1.6 mają jednakową wartość.
  8. Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty i sumuje je z punktami uzyskanymi za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz punktami za szczególne osiągnięcia, świadectwo z wyróżnieniem i zaangażowanie społeczne.
  9. Łączna punktacja i dodatkowe kryteria określone w przypadku równorzędnych wyników stanowią podstawę do ustalenia kolejności kandydatów na listach do poszczególnych klas.
  10. Kandydaci przyjmowani są według listy do wyczerpania ustalonego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach.
  11. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności
  12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z harmonogramem zawartym w Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
 2. Szczegółowe terminy rekrutacji
  1. od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. - składanie wniosków do wybranych szkół.
  2. od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.  - uzupełnienie wniosku o przyjęcie poprzez dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. 16 lipca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
  4. od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
  5. 25 lipca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  6. od 26 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, zgodnie z harmonogramem zawartym w Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
 3. Oferta edukacyjna szkoły - trzyletnie liceum ogólnokształcące:
  1. Klasa 1 a (profil matematyczno-fizyczny) 
   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, wybór, wybór.
   Planowana liczba oddziałów: 1 (32 miejsca).
  2. Klasa 1 m (profil matematyczno-informatyczny) 
   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, wybór, wybór.
   Planowana liczba oddziałów: 1 (32 miejsca).
  3. Klasa 1 b (profil biologiczno-chemiczny) 
   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, wybór, wybór.
   Planowana liczba oddziałów: 1 (32 miejsca).
  4. Klasa 1 cb (profil biologiczno-geograficzny)
   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, wybór, wybór.
   Planowana liczba oddziałów: 0,5 (16 miejsc).
  5. Klasa 1 cg (profil ekonomiczny)
   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, wybór, wybór.
   Planowana liczba oddziałów: 0,5 (16 miejsc).
  6. Klasa 1 pw (profil społeczno-prawny)
   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, wybór, wybór
   Planowana liczba oddziałów: 0,5 (16 miejsc).
  7. Klasa 1 pp (profil ogólny)
   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, wybór, wybór
   Planowana liczba oddziałów: 0,5 (16 miejsc).
 4. Oznaczenia klas "cg" i "cb"  oraz "pw" i "pp" są tymczasowe i po zakończonej rekrutacji będą tworzyć dwa oddziały o oznaczeniu "c" i "p".
 5. Od pierwszego roku nauki można specjalizować się, ucząc się trzech wybranych przedmiotów rozszerzonych.
 6. Pierwszy przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, który jest proponowany w punktach 3.1-7 jest obowiązkowy tj. w pkt.3.1 - matematyka, w pkt.3.2 - matematyka, w pkt.3.3 - biologia, w pkt.3.4 - biologia, w pkt.3.5 - geografia, w pkt. 3.6 - wiedza o społeczeństwie i  w pkt.3.7 - język polski.
 7. Pozostałe dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (wybór, wybór) uczniowie mogą wybrać spośród: język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka oraz informatyka. Przedmioty te mogą być realizowane w klasach lub grupach międzyoddziałowych.
 8. Szczegółowe zasady wyboru przedmiotów rozszerzonych zostaną określone w oświadczeniu dotyczącym wyboru przedmiotów rozszerzonych. Oświadczenie musi być złożone najpóźniej do 24 lipca 2019 r. 
 9. Od pierwszego roku obowiązuje nauka jednego (pierwszego) języka obcego, którego nauczano w szkole podstawowej i drugiego innego języka obcego – do wyboru (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski) – zależnie od ilości chętnych i możliwości organizacyjnych.
 10. W przypadku dużej liczby chętnych do poszczególnych grup przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym i językowych, przekraczającej możliwości finansowo-organizacyjne szkoły, decydującym kryterium przyjęcia do określonej grupy będzie suma punktów z rekrutacji, z jaką uczeń został przyjęty do szkoły.
 11. Istnieje możliwość nauki trzeciego języka obcego jako dodatkowego spośród ww. zależnie od ilości chętnych i możliwości Szkoły. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych, zajęć sportowych, itp.
 12. Utworzenie określonych grup z przedmiotów rozszerzonych lub językowych jest uzależnione od liczby chętnych, możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Szkoły.
 13. Wykaz zajęć edukacyjnych wliczanych do punktacji za świadectwo dla poszczególnych oddziałów:
  1. Klasa 1 a (profil matematyczno-fizyczny): język polski, matematyka, fizyka i język obcy.
  2. Klasa 1 m (profil matematyczno-informatyczny): język polski, matematyka, informatyka i język obcy.
  3. Klasa 1 b (profil biologiczno-chemiczny): język polski, matematyka, biologia i język obcy.
  4. Klasa 1 cb (profil biologiczno-geograficzny): język polski, matematyka, biologia i język obcy.
  5. Klasa 1 cg (profil ekonomiczny): język polski, matematyka, geografia i język obcy.
  6. Klasa 1 pw (profil społeczno-prawny): język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie i język obcy.
  7. Klasa 1 pp (profil ogólny): język polski, matematyka, historia i język obcy.
 14. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia
  1. Za każdą z czterech ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału - maksimum po 18 pkt. za każde zajęcia, w tym:
   1. dopuszczający - 2 pkt.
   2. dostateczny - 8 pkt.
   3. dobry - 14 pkt.
   4. bardzo dobry - 17 pkt.
   5. celujący - 18 pkt.
  2. Za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.
  3. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty oraz za inne osiągnięcia - punkty przyznaje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 610).
  4. Komisja dokonuje przydziału punktów za udział w finałach konkursów przedmiotowych lub za inne osiągnięcia na szczeblu co najmniej powiatowym, niezależnie od profilu klasy, do której ubiega się kandydat. 
  5. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz określenia miejsc uznanych za wysokie znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
  6. Za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza - 3 punkty.
  7. Za egzaminu ósmoklasisty zgodnie z następującymi zasadami przeliczania:
   1. język polski - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
   2. matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
   3. język obcy nowożytny - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
  8. Dla absolwentów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - punkty przyznaje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 610).
 15. Postanowienia dodatkowe:
  1. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.
  2. Nauczyciele języków obcych na początku roku szkolnego dokonają podziału klas na grupy z języków obcych i ustalą, na podstawie testów kompetencji językowych, poziom zaawansowania dla każdej grupy, od którego rozpocznie się nauka języka obcego.
  3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 15.3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 15.5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 


Aktualizacja: 28 lutego 2019 r.

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter
II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©