>>> Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, kto koniec życia umie powiązać z jego początkiem. <<<


>>>LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH<<<

(link)


Uwaga Kandydaci!

 

Przypominamy o przesyłaniu skanu

lub zdjęcia fotografii portretowej do legitymacji (e-legitymacji)

oraz deklaracji wyboru języków obcych

na adres rekrutacja@2loraciborz.pl

 

Link do deklaracji:

>DEKLARACJA WYBORU JĘZYKÓW OBCYCH<


>>> prosimy o nieprzynoszenie kart zdrowia


 

Uroczystości szkolne
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Wpisany przez MM   
wtorek, 01 marca 2022 20:40

1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych nasza szkoła postanowiła uczcić partyzantów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

          „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy” - pisał w wierszu „Wilki” książę poetów Zbigniew Herbert o żołnierzach, którzy po 1945 roku nie złożyli broni i dalej walczyli o wolną i suwerenną Polskę.

           Niezłomni, wyklęci i nieugięci – dla nich wolna i suwerenna Polska była dobrem najwyższym. „Wrogowie ludu” - tak często nazywali ich komuniści. W czasach PRL-u nie mówiło się o nich wcale, a jeśli wspominano ich historię, to przedstawiano ich z jak najgorszej strony. Żołnierze wyklęci nie złożyli broni i stawili czoła sowietyzacji Polski. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych ocenia się na 120 – 180 tysięcy.

Więcej…
 
Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 24 października 2021 14:02

 

IMG-20211014-WA0017

 

14 października 2021 r. w pełnym reżimie sanitarnym odbyła się w Naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Więcej…
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 czerwca 2021 07:58
W piątek 25 czerwca 2021r. na dziedzińcu przed naszą szkołą odbył się pierwszy, po dłuższej przerwie, uroczysty apel. Uroczystość zakończenia roku szkolnego ze względów sanitarnych podzielona została na trzy części. O godzinie 9:00 odbyło się zakończenie klas I, godzinę później wakacje przywitali uczniowie klas II po szkole podstawowej, a o 11:00 rok szkolny pożegnały klasy II po gimnazjum.
 
W czasie apelu wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem dla osób, które w poszczególnych klasach uzyskały trzy najwyższe średnie. Pan dyrektor Maciej Malinowski podziękował za ten nietypowy rok szkolny i życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się do sal na spotkanie z wychowawcami.
 
Najwyższe średnie klasowe w roku szkol. 2020/2021:
 
I. Klasa 2b - 4,96
II. Klasa 1a - 4,87
II. Klasa 2a1 - 4,87
III. Klasa 2a - 4,8
 
Serdecznie glatulujemy wszystkim Ucnziom i życzymy udanych wakacji!
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS MATURY
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 25 maja 2020 15:49

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH

- sesja czerwcowa 2020 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Raciborzu, opracowane na podstawie wytycznych MEN i CKE, w związku

z pandemią COVID 19

 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, plecaków, toreb, itp.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający, jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Zgłoszenie powinno być poparte zaświadczeniem lekarskim.
 • Zdający powinni unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 • W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, przy stanowisku ze słownikiem będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Przed skorzystaniem ze słownika należy zdezynfekować ręce.
 • Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały
  ich otwierać. Wyjątek stanowią:
 • egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD
 • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
  z własnego długopisu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły), który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
  od innych osób.
 • Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie musi poinformować dyrektora szkoły oraz dostarczyć do 29 maja 2020 r. zaświadczenie, potwierdzające taką chorobę lub schorzenie. Jeżeli zdający nie poinformuje dyrektora szkoły i nie dostarczy zaświadczenia ww. objawy potraktowane będą jako niepokojące i zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Jeśli objawy pojawią się w trakcie egzaminu, zdający zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i poddany procedurom zgodnym z wytycznymi GIS i OKE.
 • Zdający powinni unikać tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Należy zachować odległość ok. 2 m.
 • W zależności od  miejsca (sala) przystąpienia do egzaminu, będą wyznaczone odpowiednie miejsca, w których zdający będą mogli pozostawić swoje rzeczy na czas egzaminu. Informacja będzie przekazana w odpowiednim czasie.
 • W zależności od  miejsca (sala) przystąpienia do egzaminu, będą wyznaczone odpowiednie dla zdających wejścia na teren szkoły. Określony zostanie również czas wchodzenia do budynku. Informacja będzie przekazana w odpowiednim czasie.
 • Zdając, przebywający na kwarantannie w okresie maturalnym powinien poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły. Osoby te nie mogą przystąpić do egzaminów. Po zakończeniu kwarantanny mogą przystąpić do matury w terminie dodatkowym.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie - aktualizacja wytycznych zostanie niezwłocznie przesłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz umieszczone na stronie szkoły.

 

Wszelkie dodatkowe informację można uzyskać kontaktując się ze szkołą.

Maciej Malinowski

Wicedyrektor II LO w Raciborzu

 
Zakończenie szkoły dla Uczniów klas III
Wpisany przez MM   
piątek, 24 kwietnia 2020 11:06

Drodzy Uczniowie klas trzecich!

 

Prawie trzy lata temu, kończąc gimnazjum, stanęliście  przed jednym z najważniejszych wyborów w Waszym życiu… i podjęliście decyzję. Trzy lata temu wybraliście II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. Przez te trzy lata poznawaliście szkołę, zawiązywaliście przyjaźnie i nie raz miłości. Zdobywaliście wiedzę i umiejętności potrzebne nie tylko, w jak najlepszym zdaniu matury, ale również, na co bardzo liczymy, zdobyliście wiedzę, która pomoże Wam wejść w dorosłe i odpowiedzialne życie.

Czas w II Liceum już dziś się dla Was kończy. Ukończyliście szkołę i zostaliście Absolwentami. Mam ogromną nadzieję, że te trzy lata były dla Was czasem wyjątkowym, czasem niezapomnianym i niezwykle wartościowym.

Okoliczności, w których się znaleźliśmy, nie pozwoliły na tradycyjne pożegnanie Was, podczas uroczystej akademii. Nie mniej jednak, chciałem w imieniu swoim, nauczycieli i całej społeczności szkolnej serdecznie Wam pogratulować, ukończenia kolejnego etapu edukacji.

 

W tym roku żegnamy 155 Uczniów pięciu klas trzecich:

3a - 32 Absolwentów, 25 ukończyło szkołę z wyróżnieniem - wychowawca Monika Janowska

3b - 31 Absolwentów, 25 ukończyło szkołę z wyróżnieniem - wychowawca Bogumiła Bąk

3c - 33 Absolwentów, 8 z ukończyło szkołę z wyróżnieniem - wychowawca Aleksandra Gorki

3m - 29 Absolwentów, 9 ukończyło szkołę z wyróżnieniem - wychowawca Aleksandra Pochwała

3p - 30 Absolwentów, 2 ukończyło szkołę z wyróżnieniem - wychowawca Robert Kuśmierczuk


Drodzy Uczniowie, pomimo niepewności, związanej z terminem egzaminów maturalnych, jestem przekonany, że jako Absolwenci II LO w Raciborzu, osiągniecie sukces, zrealizujecie swoje plany i spełnicie marzenia, związane z Waszą przyszłością.   

 

Życzę Wam wszelkiej pomyślności!

Maciej Malinowski

Wicedyrektor Szkoły

 
Studniówka 2020
Wpisany przez MM   
wtorek, 11 lutego 2020 20:37

Tegoroczna studniówka uczniów naszej szkoły za nami. W dniu 1 lutego br. uczniowie klas trzecich z osobami towarzyszącymi bawili się w gościnnych progach Centrum Jeździeckiego  Zakrzów w gminie Polska Cerekiew. Dzięki zaangażowaniu rodziców i uczniów klas trzecich, młodzież pięciu klas wraz z wychowawcami i przedstawicielami Rady Pedagogicznej doskonale bawiła się w Zakrzowie.

Klasy trzecie i wychowawacy:

III a – Pani Monika Janowska
III m – Pani Aleksandra Pochwała
III b – Pani Bogumiła Bąk
III c – Pani Aleksandra Gorki
III p - Pan Robert Kuśmierczuk

Sala konferencyjna Centrum mogąca pomieścić do 600 osób była doskonałym, przestronnym miejscem na zabawę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji raciborskich mediów.

naszracibórz.pl >>>>

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 24

Srebrna Szkoła 2021

2022-liceum-srebro

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 314 miejscu
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
PERSPEKTYWY 2022

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 2009 ©