>>> Sens jest w tym, że coś jest bez sensu, gdyż bezsens jest sam w sobie sensem. <<<
Regulamin Rekrutacji - czteroletnie liceum
Wpisany przez MaR   
czwartek, 28 lutego 2019 00:00


REGULAMIN NABORU UCZNIÓW - 
ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KLAS PIERWSZYCH
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W RACIBORZU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.). 

Postanowienia ogólne:


1.       O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych podczas rekrutacji głównej i uzupełniającej  w przypadku wolnych miejsc w nowopowstałych oddziałach.

2.       Naboru kandydatów do klas pierwszych dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora Szkoły.

3.       Komisja dokonuje naboru na podstawie dokumentacji, którą kandydaci składają w szkole lub przesyłają za pomocą środków komunikacji  elektronicznej, w tym:

a)       wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej,

b)      uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:

§  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

c)       potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania
do II LO w Raciborzu, poprzez dostarczenie następujących dokumentów w oryginale, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły:

§  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

§  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

§  ankiety na temat wyboru języków obcych.

d)      po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klas pierwszych pozostałe dokumenty, w tym:

§  jedna aktualna fotografia (format legitymacyjny),

§  karta zdrowia, którą należy dostarczyć we wrześniu.

4.       Podstawę postępowania Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

a)       wyniki egzaminu ósmoklasisty,

b)      wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału,

c)       świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

d)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

§  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

§  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

e)       dokumentacja problemów zdrowotnych ucznia wydana przez uprawnione instytucje.

5.       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6.       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a)       wielodzietność rodziny kandydata,

b)      niepełnosprawność kandydata,

c)       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7.       Wszystkie kryteria, o których mowa w pkt. 1.6 mają jednakową wartość.

8.       Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty i sumuje je z punktami uzyskanymi za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz punktami za szczególne osiągnięcia, świadectwo z wyróżnieniem i zaangażowanie społeczne.

9.       Łączna punktacja i dodatkowe kryteria określone w przypadku równorzędnych wyników stanowią podstawę do ustalenia kolejności kandydatów na listach do poszczególnych klas.

10.    Kandydaci przyjmowani są według listy do wyczerpania ustalonego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach.

11.    Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

12.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.


Szczegółowe terminy rekrutacji głównej:


1.       od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.  - składanie wniosków do wybranych szkół.

2.       od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie poprzez dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3.       od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.- uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

4.       22 lipca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5.       od 23 do 30 lipca 2021 r. - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

6.       2 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Szczegółowe terminy rekrutacji uzupełniającej:


1.       od 3 do 5 sierpnia 2021 r.  - składanie wniosków do wybranych szkół.

2.       16 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

3.       od 17 do 20 sierpnia 2021 r. - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

4.       23 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Oferta edukacyjna szkoły:


1.       Klasa 1 a (profil matematyczno-fizyczny) 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski
Planowana liczba oddziałów: 1 (32 miejsca)

2.       Klasa 1 mi (profil matematyczno-informatyczny) 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski
Planowana liczba oddziałów: 0,5 (16 miejsc)

3.       Klasa 1 mg (profil matematyczno-geograficzny) 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski
Planowana liczba oddziałów: 0,5 (16 miejsca)

4.       Klasa 1 bm (profil biologiczno-chemiczny z matematyką) 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
Planowana liczba oddziałów: 0,5 (16 miejsc)

5.       Klasa 1 ba (profil biologiczno-chemiczny z językiem angielskim) 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
Planowana liczba oddziałów: 0,5 (16 miejsc)

6.       Klasa 1 p (profil społeczno-prawny)
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski 
Planowana liczba oddziałów: 1 (32 miejsca)

5.       Oznaczenia klas "mi" i "mg"   są tymczasowe i po zakończonej rekrutacji będą tworzyć oddział o oznaczeniu "m", w którym pierwszym przedmiotem w zakresie rozszerzonym będzie matematyka, drugim informatyka (16 osób)  lub geografia (16 osób) zgodnie z wyborem w systemie rekrutacyjnym, natomiast trzecim język angielski.

6.       Oznaczenia klas "bm" i "ba"   są tymczasowe i po zakończonej rekrutacji będą tworzyć oddział o oznaczeniu "b", w którym pierwszym przedmiotem w zakresie rozszerzonym będzie biologia, drugim chemia, natomiast trzecim, zgodnie z wyborem w systemie rekrutacyjnym, matematyka (16 osób) i język angielski (16 osób).

7.       Od pierwszego roku nauki można specjalizować się, ucząc się trzech przedmiotów rozszerzonych.

8.       Od pierwszego roku obowiązuje nauka jednego (pierwszego) języka obcego, którego nauczano w szkole podstawowej i drugiego innego języka obcego – do wyboru (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski) – zależnie od ilości chętnych i możliwości organizacyjnych szkoły.

9.       W przypadku dużej liczby chętnych do poszczególnych grup językowych, przekraczającej możliwości finansowo-organizacyjne szkoły, decydującym kryterium przyjęcia do określonej grupy będzie suma punktów z rekrutacji, z jaką uczeń został przyjęty do szkoły.

10.    Istnieje możliwość nauki trzeciego języka obcego jako dodatkowego spośród ww. zależnie od ilości chętnych i możliwości Szkoły. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych, zajęć sportowych, itp.

11.    Utworzenie określonych grup językowych jest uzależnione od liczby chętnych, możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Szkoły.

Wykaz zajęć edukacyjnych wliczanych do punktacji za świadectwo dla poszczególnych oddziałów:


1.       Klasa 1 a (profil matematyczno-fizyczny): język polski, matematyka, fizyka i język obcy.

2.       Klasa 1 mi (profil matematyczno-informatyczny): język polski, matematyka, informatyka i język obcy.

3.       Klasa 1 mg (profil matematyczno-geograficzny): język polski, matematyka, geografia i język obcy.

4.       Klasa 1 bm (profil biologiczno-chemiczny z matematyką): język polski, matematyka, biologia i język obcy.

5.       Klasa 1 ba (profil biologiczno-chemiczny z językiem angielskim): język polski, matematyka, biologia i język obcy.

6.       Klasa 1 p (profil społeczno-prawny): język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie i język obcy.


Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:


1.       Za każdą z czterech ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału - maksimum po 18 pkt. za każde zajęcia, w tym:

a)       dopuszczający - 2 pkt.

b)      dostateczny - 8 pkt.

c)       dobry - 14 pkt.

d)      bardzo dobry - 17 pkt.

e)       celujący - 18 pkt.

2.       Za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.

3.       Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty oraz za inne osiągnięcia - punkty przyznaje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

4.       Komisja dokonuje przydziału punktów za udział w finałach konkursów przedmiotowych lub za inne osiągnięcia na szczeblu co najmniej powiatowym, niezależnie od profilu klasy, do której ubiega się kandydat. 

5.       Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz określenia miejsc uznanych za wysokie znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

6.       Za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza - 3 punkty.

7.       Za egzaminu ósmoklasisty zgodnie z następującymi zasadami przeliczania:

a)       język polski - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,

b)      matematyka - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,

c)       język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

8.       Dla absolwentów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - punkty przyznaje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).


Postanowienia dodatkowe:


1.       Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

2.       Nauczyciele języków obcych na początku roku szkolnego dokonają podziału klas na grupy z języków obcych i ustalą, na podstawie testów kompetencji językowych, poziom zaawansowania dla każdej grupy, od którego rozpocznie się nauka języka obcego.

3.       W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

4.       Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 15.3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.       Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6.       Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 15.5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

7.       Ze względu na sytuację pandemiczną Regulamin może ulec zmianie. 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 227. miejscu
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2020

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

drugieloraciborz@poczta.onet.pl

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter
II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©